HOUSERULES

Door het festivalterrein te betreden, ga je akkoord met het huisreglement van Fiesta Campestra.


Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Fiesta Campestra betreedt, is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.
In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.


Artikel 2

Zijn niet toegelaten op het domein van Fiesta Campestra:
• Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders
• Eigen drank of andere vloeistoffen
• Gevaarlijke voorwerpen
• Dieren (uitgezonderd geleidehonden)
• Professionele opnameapparatuur
• Eigen voedsel
• Drugs
• Rugzakken
• Lachgas


Artikel 3

De inrichters behouden zich het recht voor:
• De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst
• De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker
• De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker
• Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera's die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren


Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:
• Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid
• Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan
• Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan
• Die onder invloed is van alcohol of drugs


Artikel 5

Alle foto's, beeld- en geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Fiesta Campestra door of met toestemming van de inrichters kunnen worden gebruikt voor uitzending, publicatie of promotie.
Tijdens onze activiteiten worden foto's genomen. Deze foto's kunnen mogelijk worden gepubliceerd op www.fiestacampestra.be en/of www.okaschellebelle.be. De foto's kunnen eveneens worden gepubliceerd op de sociale mediapagina's van VZW OKA Schellebelle en van het lokaal bestuur van Wichelen.
Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met eb.artsepmacatseif%40ycavirp.


Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen, moet deze de terreinen van Fiesta Campestra verlaten.


Artikel 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Fiesta Campestra worden ontzegd (eventueel tijdelijk).


Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.


Artikel 9

• Het herroepingsrecht bij aankoop van een festivalticket is niet van toepassing.
• De artiesten en de organisatoren van het festival, NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
• Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
• Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde worden aangepast of aangevuld door de organisatie.
• Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
• Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
• Er worden foto's gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat je wordt gefotografeerd. Bij betreding van het festival doe je afstand van je portretrecht.
• De ticketkoper dient zich te houden aan de "wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen" (BS 30 juli 2013).
• Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
• Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
• Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
• Koop je festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop je festivaltickets enkel bij de erkende webadressen.
• Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.
• Festivaltickets mogen niet worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
• De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.